0%

شرايط گارانتي و وارانتي

ايرادهای ناشی از استفاده نادرست مصرف کننده، شامل هرگونه نقص و پوسيدگی كه در نتیجه ریختن مواد اسيدی و قليایی مانند نوشابه، شربت، سركه، انواع ترشيجات و... ایجاد شود، همچنين هرگونه نقص فنی كه در اثر شستشوی نامناسب ایجاد شود، مانند معایب ناشی از دستگاه خشک كن، سانتریفيوژ، استفاده از شوينده های قوی و غير مجاز نظير انواع سفيدكننده ها، وايتكس، پودرهای آنزیم دار، كلر، آب ژاول و مشكين شوی ها كه موجبات از بین رفتن رنگ الياف م یشود و همچنين جابجايی نادرست كه سبب پاره شدن ریشه و يا زیگزاگ فرش می گردد شامل خدمات وارانتی و گارانتی نمی شود.

نظر كارشناسان اين مجموعه ملاک تشخيص نوع نقص خواهد بود و چنانچه اشکال ايجاد شده* ناشی از توليد نباشد، شامل خدمات گارانتی و وارانتی نخواهد گرديد.

وارانتی به معنای تعويض فرش می باشد، در صورت هرگونه نقص فنی و تا 7 روز پس از تحويل كالا، به شرط نو بودن و عدم پاخوردگی (به تشخيص كارشناسان مجموعه مدما ) قابل پیگيري می باشد و شامل ايرادهايی كه به وسيله مصرف كننده و يا قاليشويی ايجاد گردد، نمی شود در صورت نقص فني، فرش خریدار در مدت زمان قيد شده در كارت گارانتی و بدون دریافت هرگونه* هزینه اي تعويض خواهد شد.

گارانتی به معنای اصلاح و تعمير فرش می باشد، خدمات گارانتی پس از 7 روز از تحويل كالا و به مدت 2 سال ارائه می گردد و شامل ايرادهایی كه به وسيله خریدار و در اثر استفاده نادرست و يا قاليشویی ايجاد گرديده نمی شود.

نکات مهم

درصورت هرگونه خط خوردگی و يا مخدوش بودن كارت گارانتی و يا فاكتور، كالا شامل گارانتی نمی باشد.

با اتمام مدت زمان گارانتی ( 6 ماه ) فرش از گارانتی خارج خواهد شد.

برگه گارانتی صرفاً به همراه فاكتور ممهور به مهر مدما معتبر است.

ارتباط زنده با کارشناسان فروش